paranthas


Aloo Parantha
Rs. 50.00 +
Gobhi Parantha
Rs. 60.00 +
Paneer Parantha
Rs. 70.00 +
Methi Parantha (1 pc)
Rs. 30.00
Sev Parantha (1 pc)
Rs. 50.00
Mooli Parantha
Rs. 50.00